Betekent Active House automatisch dat er veel techniek en domotica nodig is?

Techniek kan zeker helpen om Active House doelstellingen te bereiken. Zelf denken we ook dat de toekomst van het bouwen verweven zal zijn met meer automatisering. Maar dat moet niet, automation is een middel en geen doel.. Er zijn ook andere wegen naar Rome. Zo zijn er ook voorbeelden waarbij meer activiteit van de bewoners, gebruikers wordt gevraagd. Ook dat is een betekenis die je aan ACTIVE kunt geven. De woning actief of de gebruiker?

Hoe heilig is het Active House label?

Het label is geen doel op zich. We promoten als stichting het Active house denken. Of je dat nu met of zonder boterbriefje realiseert is secundair. Het gaat om de intentie en het resultaat. Als ontwikkelaar of ontwerper kun je met een onafhankelijke analyse en een streven naar een label wel op onafhankelijke basis laten vaststellen of het project aan de Active House standaard voorziet. Dat kan commercieel heel waardevol zijn. Daarnaast leidt een externe onafhankelijke toets altijd tot een meer kritisch oordeel, waarmee je als ontwikkelaar, ontwerper of leverancier je voordeel kunt doen. Het kan je ontwikkeling als bedrijf doen accelereren.

Zijn er in Nederland ontwerpende, ontwikkelende en uitvoerende partijen die Active House ervaring hebben?

Het mag wat ons betreft altijd meer. Verbreiding is een belangrijk doel van de stichting. Maar zeker, er zijn inmiddels in Nederland wel degelijk partijen met ervaring. Zowel ontwerpers, ontwikkelaars, bouwers, initiatiefnemers, adviseurs en producenten. Zie o.a. de bij Active House NL aangesloten partijen. Overigens bestaat binnen Active House internationaal gezien een zeer uitgebreid netwerk waarmee de lijntjes kort zijn. Waar nodig kan ook dat netwerk worden aangesproken.

Hoe kom ik tot een Active House ontwerp?

De stichting Active House heeft richtlijnen en tools ter beschikking. Zo is er een stappenplan ontwikkeld, en kun je doorheen het ontwerpproces een radar invullen en kun je daarop sturen. Er zijn voldoende documenten en tools beschikbaar om de Active house kennis eigen te maken. En in het Active House netwerk zijn deskundigen beschikbaar om je verder te helpen dan wel naar bekwame adviseurs door te verwijzen. Als stelregel geldt wel dat hoe vroeger in het ontwerpproces het gedachtengoed wordt meegenomen, hoe beter je aan de Active House uitgangspunten tegemoet komt.

Waarin onderscheidt Active House zich van Passiefhuis?

Passiefhuis is ontstaan vanuit een energiedoelstelling. Beperking van energieverbruik per m2 vloeroppervlak was een must. Zeker in de beginfase leidde dat tot gesloten ontwerpen met de beglaasde delen met name gericht op het zuiden.
Active House is ontstaan vanuit een gebruikersperspectief. Veel kwaliteit in woningen en gebouwen in termen van lucht, licht en zicht. Luchtkwaliteit door rijk te ventileren, veel openingen om daglicht binnen te halen en om te genieten van een mooi uitzicht en contact met buiten te hebben. Maatregelen die op gespannen voet kunnen staan met enenergie verbruik. Een typische Active House benadering is om voorrang te geven aan woonkwaliteit in termen van comfort en gezondheid en eventueel door automatisering energie te besparen en tevens voldoende zelf op te wekken om een extra verlies te compenseren. En zo komen gebruik, energie en milieu in balans.
Overigens wil Active House zich niet afzetten tegen Passiefhuis en ook in passief kringen zien we een verschuiving van aandacht naar gebruikskwaliteit.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info