Partners2016-12-15T10:40:46+00:00

Logo overzicht.fw_JT2

Aralco NVS
Aralco NVS is ontwikkelaar en producent van ventilatiesystemen op basis van natuurlijke toevoer en (vraaggestuurde) mechanische afvoer. Onze missie is “het bevorderen van een gezond, comfortabel en duurzaam binnenklimaat in gebouwen.” Onze visie is dat een gezond en comfortabel binnenklimaat alleen mogelijk is, wanneer het ventilatiesysteem door de bewoner of gebruiker wordt geaccepteerd. Het systeem moet dus eenvoudig en begrijpelijk zijn en uiteraard zo energie-efficiënt mogelijk. De gebruiker moet centraal staan binnen het ontwerp en realisatieproces.

Active House is een visie over gebouwen die tot doel heeft: het creëren van een gezonder en comfortabel leven voor de gebruikers, zonder daarbij het klimaat te belasten. Deze overtuiging sluit naadloos aan op de visie van Aralco NVS om de eindgebruiker centraal te stellen binnen het ontwerpproces. Het is voor Aralco NVS een uitdaging om binnen de Active House Alliantie een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van actiefhuisconcepten.

Contactpersoon: Rob Huvers

Bouwbedrijf GJ van der Hulst
Bouwbedrijf GJ van der Hulst is sinds 1964 een familiebedrijf in nieuwbouw, verbouw en restauratie. Wij bouwen toekomstgericht door een hechte samenwerking met co-makers en realiseren zo meerwaarde op het gebied van innovatie, duurzaamheid en kwaliteit. Een bouwbedrijf dat vooruit wil en de stappen voor energiezuinig bouwen nu neemt! Wij willen op de hoogte blijven van alle nieuwe ontwikkelingen, zodat wij zelf de regie hebben en de juiste keuzes kunnen maken.

Gezondheid, comfort, energie en milieu integreren wij volledig in het bouwproces. Wij kiezen voor groen, gezond en duurzaam bouwen en hanteren ook nog eens de hoogste kwaliteitsnormen. Het creëren van een samenhangende balans tussen alle elementen die invloed hebben op het woon- en leefklimaat en duurzaamheid speelt hierbij een belangrijke rol. Een goede binnenluchtkwaliteit kan bijvoorbeeld ziekten voorkomen. Een combinatie van natuurlijke en mechanische ventilatie levert in het algemeen de beste energieprestatie en wordt als gezonder ervaren.

Ons uitgangspunt bij het duurzaam bouwen van onze woningen en gebouwen is respect voor mens en milieu. Met deze manier van bouwen brengen wij de visie van Active House in de praktijk en spelen wij in op de bouw van morgen!

Contactpersoon: Yvonne van der Hulst

Duco Ventilation & Sun Control
Duco is producent van natuurlijke ventilatie- en zonweringsystemen en geeft op een natuurlijke manier zuurstof aan ieder gebouw. Verse lucht rechtstreeks via de gevel binnenbrengen, zonder complexe toevoerkanalen, is de ultieme garantie voor een gezond binnenklimaat. De gezondheid van de gebruiker staat bij Duco dan ook centraal. Een doordachte combinatie van basisventilatie, intensieve ventilatie en zonwering zorgt voor een optimale luchtkwaliteit. Duco biedt zowel voor woning, kantoor, school of zorginstelling een innovatieve oplossing waarin iedereen zich thuis voelt.

Sinds het ontstaan in 1991 koppelt Duco gezondheid aan energiezuinigheid met haar natuurlijke ventilatie- en bedrijf, dit sluit perfect aan op de principes van ‘Active House’: de mens altijd als vertrekpunt en gekoppeld zonweringsystemen. De  bewoner staat in alle ontwikkelingen steeds centraal. Daarmee sluit het aan begrippen als energie, daglicht, duurzame materialen en een gezond binnenklimaat. Om dat laatste te garanderen, wordt er steeds natuurlijk geventileerd als dat kan. Door dit engagement wil Duco aantonen dat energiezuinigheid, techniek, gezondheid en comfort perfect verenigbaar zijn, zonder aan kwaliteit in te boeten!K

Grundfos
Met een jaarlijkse productie van meer dan 16 miljoen pompunits is Grundfos één van de meest toonaangevende pompfabrikanten ter wereld. Grundfos is wereldwijd leider in geavanceerde pompoplossingen en een trendsetter in watertechnologie. Wij dragen bij aan duurzaamheid die de kwaliteit van leven voor mensen verbeteren en de aandacht voor de planeet vergroten. Wij willen een substantieel aandeel leveren om de CO2-emissieniveaus van onszelf en van onze klanten te reduceren. We richten ons op het realiseren van schonere technologieën en oplossingen die waterverbruik beperken, rendement verbeteren, klanten in staat stellen om hun water- en energieverbruik te verminderen en het hergebruik van hulpbronnen stimuleren.

Grundfos onderneemt op een verantwoorde en duurzame manier. We maken producten en oplossingen die onze klanten helpen om op natuurlijke hulpbronnen te besparen en om de invloed op het klimaat zoveel mogelijk te beperken. We hebben een actieve rol in de maatschappij om ons heen. De visie van Grundfos en van Active House zijn om die reden sterk met elkaar verbonden.

Contactpersoon: Martin Ykema

IDBB
IDBB is een ondernemende ingenieursorganisatie voor duurzaam bouwen en beheren. Wij houden ons bezig met het adviseren over en ontwikkelen van vastgoed. Wij benaderen vastgoed vanuit een eigen architectuurvisue, gebouw-en exploitatieconcepten en richten ons met name op woon-zorgvastgoed.

De missie van IDBB is het bijdragen aan een vitale gebouwde omgeving. Vitaliteit ontstaat door de interactie tussen gebied, gebouw en gebruiker. Nu en in de toekomst. Voorwaarde voor gebiedsvitaliteit is toekomstbestendig vastgoed dat voorziet in de functioneel-ruimtelijke en emotionele behoeften van mensen. Uitgangspunten hierbij zijn het integraal ontwerpen en bouwen op basis van het levensduurdenken, het verminderen van energieverbruik en milieubelasting en het verbeteren van welbevinden, gezondheid en productiviteit van mensen in gebouwen.

We ontwikkelen vastgoed op basis van een visie. Teams van vastgoedontwikkelaars, architecten, ontwerpers en ingenieurs realiseren gebouwen op basis van de principes van integraal bouwproces management, dat een procesmethodiek is voor het ontwikkelen en realiseren van vastgoedobjecten op basis van een bedrijfskundige benadering. Centraal in deze aanpak staat een integraal ontwerp- en bouwproces uitgaande van levensduurkosten. Architectuur, bouwtechniek, installatie- en energietechniek worden holistisch benaderd. Benutting van ketensamenwerking en -integratie, innovatieve toepassingen en industrialisatieprincipes leidt tot procesoptimalisatie met als gevolg een effectiever en efficiënter georganiseerd bouw- en vastgoedproces. Voordeel van deze werkwijze is dat er vanaf het begin grip is op het totale proces met bouwkostenreductie en prestatiegaranties als resultaat. IDBB opereert vanuit zowel een maatschappelijke als een bouwopgave. Veelal zijn gebiedsontwikkeling en binnenstedelijke vernieuwing het vertrekpunt. Het kan dan gaan om (ver)nieuwbouw of transformatie en renovatie.

De architectuurvisie van IDBB sluit aan bij ActiveHouse. Het betreft een visie op architectuur die gebaseerd is op een holistische benadering. IDBB geeft concreet invulling aan de pijlers van ActiveHouse: energie-efficiëntie, een gezond en comfortabel binnenklimaat en inpasbaarheid in de leefomgeving, welke laatste in esthetica en milieuvriendelijkheid twee dimensies heeft. De gebouw- en exploitatieconcepten van IDBB voldoen hieraan.

Contactpersoon: Herman de Haas

Kaw
KAW is een bijzonder bureau. Onze ambitie is stedelijke, ruimtelijke en sociale vernieuwing vooruit te helpen. Dat doen wij met mooie ontwerpen, goed onderzoek, werkzame adviezen, duurzame techniek en resultaatgericht projectmanagement. Dit maakt KAW inzetbaar in het gehele traject van bouwen en wonen: van eerste initiatief via uitvoering tot nazorg en beheer. KAW werkt voor en met corporaties, gemeenten, provincies, projectontwikkelaars en zorg- en welzijnsinstellingen. Het woonplezier van de bewoners staat hierbij voorop! KAW vindt duurzaamheid belangrijk en positioneert dit in de vorm van een eigen en onderscheidend programma: KAW/e. KAW/e zorgt dat innovatie uit pilotprojecten als HoTT haar weg vindt naar grootschalige projecten als De Vogeltjesbuurt .

KAW/e vindt aansluiting bij Active House NL in de visie om de bewoner centraal te stellen. Zorgen voor een overschot aan lokaal en duurzaam opgewekte energie zodat de bewoner profiteert van een kwalitatief binnenklimaat (daglicht, ruimtelijkheid en ventilatie).

Nieman
Nieman Raadgevende Ingenieurs is een ingenieursbureau voor bouwkwaliteit, bouwveiligheid en bouwfysica. Wij passen gedegen kennis van de bouwtechniek en bouwregelgeving toe in praktische adviezen. Daarbij beperken we ons niet tot de ontwerpfase, maar we bieden ook ondersteuning in uitvoering en in de beheersfase.

We ondersteunen de gehele bouwkolom met onze adviezen. Op projectniveau zijn we een partner voor het (ontwikkelende) bouwbedrijf, architecten, corporaties en ontwikkelaars. Daarnaast zijn we betrokken bij beleidsadvies en bij kennisoverdracht. Vanaf de oprichting in 1988 is Nieman betrokken bij projecten op het gebied van duurzaamheid en energiezuinigheid. Samen met onze opdrachtgevers creëren we duurzame gebouwen waarin mensen veilig, gezond en comfortabel wonen, werken, leren of zich ontspannen.

Met name in de aspecten gezondheid en comfort onderscheidt Active House zich in de markt. Dit sluit helemaal aan bij de visie van Nieman  op duurzaamheid: een duurzaam gebouw moet primair gezond, comfortabel en prettig bruikbaar zijn en is dan vanzelfsprekend energiezuinig, opgebouwd uit verantwoorde materialen en kwalitatief goed gebouwd.  Vanuit onze expertise zijn we betrokken bij de oprichting van Active House Nederland. Onze kracht zit in de praktische vertaling van de visie: het inzichtelijk maken van de consequenties van de specificaties tijdens de ontwerpfase maar ook het maken van de berekeningen. Op dit moment zijn we bezig de specificaties af te stemmen op de Nederlandse rekenmethodieken om zo de visie van Active House toegankelijk te maken van alle partijen.

Rockwool
ROCKWOOL steenwolisolatie is brandveilig, draagt bij aan akoestisch comfort, beschermt tegen warmteverlies en zorgt voor vermindering van energieverbruik en CO2 emissie. Onze producten dragen bij aan milieubehoud en het verbeteren van het welzijn van miljoenen wereldburgers; daar zetten ruim 10.500 medewerkers in meer dan 30 landen zich voor in.

Momenteel worden eisen gesteld aan de energy efficiency van gebouwen. Sinds een poos is het ook verplicht om de milieuprestatie van een gebouw uit te rekenen. Een goede ontwikkeling, want hierdoor ontstaat een betere balans tussen  de energy efficiency en milieubelasting. Maar er is meer. Het wordt hoog tijd dat duurzaamheid wordt meegenomen bij het bepalen van het functionele programma van eisen voor een gebouw. Wat wil de gebruiker van dat gebouw? Wat wordt de functie van dat gebouw? En wat te denken van duurzaam wooncomfort? Allemaal vragen die in een vroegtijdig stadium moeten worden meegenomen Het is raadzaam  het ontwerp vooraf goed af te stemmen met de gebruiker zodat er later geen aanpassingen meer nodig zijn. De daadwerkelijke gebouwprestatie gaat dan ook over veel meer dan alleen energy efficiency en milieubelasting. Duurzaam leefcomfort gaat bijvoorbeeld ook over  een goede akoestiek, warmte accumulatie (warm gebouw in de winter en koel in de zomer), recyclebare materialen, prestaties van materialen die passen bij de levensduur van het gebouw, verantwoord gebruik van grondstoffen en (brand-)veiligheid. De visie van Active House sluit hierbij naadloos aan, waarbij energie, milieu en comfort in balans zijn.

SBRCURnet
SBRCURnet is een onafhankelijk en toonaangevend kennisnetwerk voor de bouwsector. Wij staan voor een continue duurzame kwaliteitsverbetering van onze leefomgeving. Wij verbinden partijen om nieuwe kennis te ontwikkelen over actuele vraagstukken en voorzien de bouwsector van betrouwbare en bruikbare kennis waarmee professionals hun werk beter kunnen doen.

Wij voeren het secretariaat van Active House Nederland en zorgen voor de communicatie. Binnen de Active House Alliance, op internationaal niveau, maken wij deel uit van de Board of Directors.

Contactpersoon: Cindy Vissering

Slimbouwen
Slimbouwen staat voor o.a. een efficiënter uitvoeringsproces met een vierdeling (casco, schil, installaties en afbouw), maar ook daaraan voorafgaande een gestroomlijnd ontwerpproces. Na oplevering faciliteert Slimbouwen bovendien de dynamiek van de gebruiker. Dat leidt aantoonbaar tot lagere exploitatielasten, maar ook al direct tot aanzienlijk lagere bouwkosten. Deze financiële ruimte kan worden ingezet in kwaliteit en dat is waar Slimbouwen één op één aansluit op Active House. Meer comfort en gezondheid in termen van licht, lucht en zicht worden aldus bereikbaar. Dat is geen fictie, maar realiteit zoals projecten als ‘House of Tomorrow Today’, de Venco Campus en het gebouw van Solarlux, overtuigend aantonen. Active House vult Slimbouwen naadloos aan.

Velux
Voor een gezond leven is het zeer belangrijk dat je leeft in gebouwen die comfortabel en gezond zijn. Daarbij zijn voldoende daglicht en frisse lucht essentieel, want die zorgen voor een aanwijsbaar positief effect op de gezondheid en de gemoedstoestand van mensen. Uit recent onderzoek blijkt echter dat op dit moment 80 miljoen Europeanen in vochtige huizen leeft. Leven in zo’n ongezonde woning kan zorgen voor astma, vermoeidheid en slechte arbeidsprestaties en de leervaardigheden van kinderen negatief beïnvloeden. De wetenschap attendeert hier al enige jaren op. Nederlanders zijn zich hier van bewust en zijn ook bezorgd over de staat van hun gezondheid en de ongezonde lucht in huis, maar handelen hier niet automatisch naar. Als we de ambitie hebben om Europeanen in gezonde huizen te laten leven, moet de bouwsector hierin leidend zijn. De VELUX Groep is dan ook van mening dat we onze kennis over gezond leven en wonen moeten blijven uitdragen en dat daglicht en natuurlijke ventilatie in de basis van een gebouwontwerp moeten worden meegenomen. Active House Nederland en de Active House specificaties kunnen hier een grote rol in spelen.

Naast onze producten, die al meer dan 70 jaar zorgen voor een aangenamere leefomgeving door deze te voorzien van daglicht en frisse lucht, wil de VELUX Groep ook de internationale dialoog over de kwaliteit van daglicht en binnenklimaat in gebouwen tussen professionals in theorie en praktijk stimuleren. Daarom organiseert de VELUX Groep al tientallen jaren congressen en symposia zoals het Healthy Buildings congres en het internationale Daylight Symposium. Om het gebruik van daglicht en natuurlijke ventilatie als bouwsteen in het ontwerpproces te stimuleren hebben we ontwerpwedstrijden voor studenten in het leven geroepen, zoals de International VELUX Award  en Natural Light en verschillende simulatie-, calculatie- en visualisatietools, zoals de Energy Indoor Climate Visualizer, Daylight Visualizer en daglichtcalculator ontwikkeld, die vrij beschikbaar zijn en kosteloos te downloaden.

Contactpersoon: Marthijn Reekers